Tristan V Christann, Elisa Palomino, autumn winter 2012 13, Crystal Flowers, MBFWM Tristan V Christann, Elisa Palomino, autumn winter 2012 13, Crystal Flowers, MBFWM Tristan V Christann, Elisa Palomino, autumn winter 2012 13, Crystal Flowers, MBFWM Tristan V Christann, Elisa Palomino, autumn winter 2012 13, Crystal Flowers, MBFWM Tristan V Christann, Elisa Palomino, autumn winter 2012 13, Crystal Flowers, MBFWM